0%

IT01

เพศ : 
อายุ : 

ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศกรมพลศึกษาเท่าใด (กรุณาเลือก)

( 1 : พึงพอใจน้อยที่สุด | 2 : พึงพอใจน้อย | 3 : รู้สึกเฉยๆ | 4 : พึงพอใจมาก | 5 : พึงพอใจมากที่สุด )

1
2
3
4
5
ข้อเสนอแนะ  :