สำรวจความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติ ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77


ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) เรียบร้อยแล้ว

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

พ.ศ. ....

หลักการ

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

เหตุผล

โดยที่ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬาซึ่งเป็นผู้ที่นำความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกีฬามาใช้ในการฝึกสอนกีฬาแก่นักกีฬาและเยาวชน และผู้ตัดสินกีฬาซึ่งทำหน้าที่ตัดสินกีฬาให้เป็นไปตามกฎและกติกาการแข่งขันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละชนิดกีฬา เป็นผู้มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน สมควรมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ สร้างมาตรฐาน ส่งเสริมความก้าวหน้า และปกป้องดูแลสิทธิและประโยชน์ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา รวมทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สามารถดาวน์ฺโหลดร่างได้ที่นี่ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น

 (ร่าง) พระราชบัญญัติ ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำและเสนอร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77

๒. แนวทางการรับฟังความคิดเห็น

  • ๒.๑ กรอกข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก อีเมล เพศ สถานะภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ ท่านเป็นผู้แทนจากหน่วยงานใดและการศึกษา เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและมิให้ประมวลผลซ้ำ ซึ่งข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น และกรมพลศึกษาจะถือเป็นข้อมูลลับและไม่นำไปเปิดเผย
  • ๒.๒ การแสดงความคิดเห็นต้องระบุ
    • ๑) หมวด
    • ๒) มาตรา
  • ๒.๓ การรับฟังความคิดเห็นจะเปิดให้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมพลศึกษา (www.dpe.go.th) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน ๒๕๖๐
  • เว็บไซต์นี้สนับสนุน Firefox, Chrome ,Microsoft Edge

แบบสอบถามนี้มีคำถามทั้งหมด 61 ข้อ