แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลศึกษา


คำชี้แจง

          แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการระบบฐานข้อมูลด้านกีฬากรมพลศึกษาของ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลศึกษา

 

แบบสอบถามนี้มีคำถามทั้งหมด 12 ข้อ